مبانی نظری و پیشینه پژوهش (فصل دو) اختلال اسکیزوفرنیا

توسط | دی ۱۱, ۱۳۹۵

مبانی نظری و پیشینه پژوهش (فصل دو) اختلال اسکیزوفرنیا در ۲۳ صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

  • همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
  • توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
  • پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
  • رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
  • منبع : دارد (به شیوه APA)
  • نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از مبانی نظری متغیر:

اختلال اسکیزوفرنیا

اﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪای از اﺧﺘﻼل روانﭘﺮﻳﺸﻲ اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻧﻮع اﺧﺘﻼﻻت در وﻳﮋﮔﻲﻫﺎﻳﻲ ﭼﻮن ﻗﻄﻊ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ واﻗﻌﻴﺖ و ﻧﺒﻮد ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻴﻨﺶ در ﻣﻮرد اﺧﺘﻼل، ﻣﺸﺘﺮکاﻧﺪ. اﻳﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻨﻮع هستند. DSM IV ﭘﻨﺞ زﻳﺮﮔﺮوه را ﺑﺎﻋﻨﻮان اﺧﺘﻼﻻت روانﭘﺮﻳﺸﻲ ﺟﺎی ﻣﻲدﻫﺪ؛

۱٫ ﻛﺎﺗﺎﺗﻮﻧﻴﺎﻳﻲ

۲٫ ﭘﺎراﻧﻮﻳﺎﻳﻲ

۳٫ ﺳﺎزﻣﺎنﻧﺎﻳﺎﻓﺘﻪ

۴٫ ﻧﺎﻣﺘﻤﺎﻳﺰ

۵٫ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه.

در اﻳﻨﺠﺎ ﻓﻘﻂ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻛﻠﻲ اﻳﻦ اﺧﺘﻼل را در ﻧﻈﺮ ﻣﻲﮔﻴﺮﻳﻢ. ﺑﻪﻃﻮرﻛﻠﻲ، دو ﻧﻮع ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺑﻴﻤﺎری در اﺧﺘﻼﻻت روانﭘﺮﻳﺸﻲ وﺟﻮد دارد؛ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ ﻛﻪ ﻣﺘﺸﻜﻞ از رﻓﺘﺎرﻫﺎی اﻓﺮاﻃﻲ و ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﻨﻔﻲ ﻛﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻛﻤﺒﻮدﻫﺎی رﻓﺘﺎری ﻫﺴﺘﻨﺪ. رﻓﺘﺎرﻫﺎ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ، ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ و رواﻧﻲحرکتی ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ درﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه اﺧﺘﻼﻻت ﻓﻜﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺬﻳﺎنﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻫﺬﻳﺎنﻫﺎ اﻓﻜﺎری ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪدرﻣﻮرد ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻮءﺗﻌﺒﻴﺮ واﻗﻌﻴﺖ ﻧﻤﺎﻳﺎن ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ؛ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل،ﻫﺬﻳﺎن ﺗﻌﻘﻴﺐ و آزار، ﻫﺬﻳﺎن ﺧﻮد ﺑﺰرگﭘﻨﺪاری ﻳﺎ اﻳﻦ ﺑﺎور ﻛﻪ ﺑﻴﮕﺎﻧﮕﺎن اﻓﻜﺎری را در ذﻫﻦ ﻓﺮد ﺟﺎﺳﺎزی ﻛﺮدهاﻧﺪ. اﻓﻜﺎر و ﺑﻴﺎن ﻛﻼﻣﻲ آﻧﻬﺎ اﻏﻠﺐ آﺷﻔﺘﻪ و درﻫﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺪاﻋﻲﻫﺎی ﺑﺪون اﻧﺴﺠﺎمﻣﻨﺘﻬﻲ ﻣﻲﺷﻮد (ازاﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪﺑﻪآن ﺷﺎﺧﻪﭘﺮﻳﺪن) ﻳﺎ ﻳﻚ ﺣﺮف را ﺑﺎرﻫﺎ ﺗﻜﺮارﻣﻲﻛﻨﻨﺪ. ﺗﻮﻫﻤﺎت(ادراکﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻏﻴﺎب ﻣﺤﺮکﻫﺎی ﺧﺎرﺟﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲﮔﻴﺮد)، ﺑﻪوﻳﮋه ﺷﻨﻴﺪن ﺻﺪاﻫﺎ، ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از اﺧﺘﻼﻻت ﺗﻔﻜﺮ در اﻳﻦ ﮔﺮوه از ﺑﻴﻤﺎران اﺳﺖ. ﺷﻜﻞ و ﻛﻤﻴﺖ ﺣﺮﻛﺎت ﺑﺪﻧﻲ ﺑﻴﻤﺎر روانﭘﺮﻳﺶ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﻓﺮاﻃﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻴﺠﺎنﻫﺎ اﻏﻠﺐ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ، ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺑﻴﻤﺎرﺑﻪﻫﻨﮕﺎم ﺷﻨﻴﺪن ﺧﺒﺮ ﺑﺪ ﻣﻲﺧﻨﺪد. ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻣﻨﻔﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻛﻢ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﺑﺎﺷﺪ. از ﻟﺤﺎظ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ، ﺷﺨﺺﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ازﻋﺪماﺣﺴﺎس ﻟﺬت ﺧﺒﺮ دﻫﺪ ﻳﺎﻫﻴﺠﺎﻧﺎت ﺑﺴﻴﺎراﻧﺪﻛﻲ را ﺑﺮوز داده ﻳﺎ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ. ﮔﻮﺷﻪﮔﻴﺮی اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺑﻲارادﮔﻲ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﻲاﺣﺴﺎﺳﻲ ﻣﻲﺷﻮد ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪﺑﻴﻤﺎران ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻲﺧﻮرد. ﺣﺮﻛﺎت ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﻜﺮاری ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ اﺻﻼً ﺣﺮﻛﺘﻲ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺣﺎﻟﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﺎﺗﺎﺗﻮﻧﻴﺎ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ (انجمن روانپزشکی آمریکا، ۲۰۱۳).

۲-۳-۲-۱- ملاک تشخیص اختلال اسکیزوفرنیا

الف علایم مشخصه: دو علامت (یا بیشتر) از علایم زیر که هر یک برای بخش قابل توجهی از زمان در یک دوره یک ماهه وجود داشته باشند.(در صورت درمان موفقیت‌آمیز، کم‌تر از یک ماه)

– وجود هذیان

– توهم(مثل توهمات بینائی، بویائی، لامسه و بیش از همه، شنوائی).

– گفتار درهم‌ریخته(مثل از خط خارج شدن و گسیختگی)

– رفتار واضحاً در هم ریخته یا کاتاتونیک

– علایم منفی مثل عاطفه سطحی، ناگوئی، بی‌ارادگی عوارض “منفی” شامل اینهاست:

– احساس بی تفاوتی یا بی احساسی

– ناتوانی در تمرکز کردن و فکر کردن

– اجتناب از تماس با افراد دیگر

– نیاز داشتن به حفاظت

………

……………….

پیشینه

زاراوسکی و اسمیت (۲۰۱۰)، در تحقیقی که روی ۴۶ نفر بیمار روانی انجام دادند، به این یافته درست یافتند که اسکیزوفرن ها به شدت در کنترل هیجانات و دلواپسی اضطرابی با افراد عادی دارای تفاوت هستند.Zurawski & Smith


مشاهده پیش فاکتور ، پرداخت و دانلود

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *