مبانی نظری و پیشینه پژوهش (فصل دو ) اختلال دوقطبی

توسط | دی ۱۱, ۱۳۹۵

مبانی نظری و پیشینه پژوهش (فصل دو) اختلال دوقطبی در ۱۸ صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

  • همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
  • توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
  • پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
  • رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
  • منبع : دارد (به شیوه APA)
  • نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از مبانی نظری متغیر:

مقدمه

اﺧﺘﻼل دوﻗﻄﺒﻲ، ﺑﻴﻤﺎری رواﻧﻲ ﺷﺪﻳﺪ و ﭘﺎﻳﺪاری اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ و ﻋﻮارض ﺑﺴﻴﺎری ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ. ﺷﻴﻮع آن در ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪان درﺟﻪ اول ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن و ﻛﻮدﻛﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﺧﺘﻼل دوﻗﻄﺒﻲ ﭘﻨﺞ ﺗﺎ ۱۰ درﺻﺪ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ (آلوی و همکاران، ۲۰۱۳).

از ﺑﻴﻦ اﻧﻮاع ﻧﻘﺎﻳﺺ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ، ﻧﻘﺺ در ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎی اﺟﺮاﻳﻲ، ﻧﻘﺶﻣﺆﺛﺮﺗﺮی در ﻣﺤﺪود ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺑﻴﻤﺎران در ﺣﻔﻆ، ﻛﺴﺐ و ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﻣﺠﺪد ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﻋﻤﻞدر دﻧﻴﺎی واﻗﻌﻲ دارد (باقری، ۲۰۱۳).

ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻧﺎرﺳﺎﻳﻲ ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎی اﺟﺮاﻳﻲ در ﺗﺒﻴﻴﻦ و ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺑﺴﻴﺎری از اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﻲ، از ﻗﺒﻴﻞ اﺳﻜﻴﺰوﻓﺮﻧﻲ (ویکرت و همکاران، ۲۰۰۰)، ﻧﺸﺎﻧﮕﺎن ﺗﻮرت (لندن و ایگل، ۲۰۰۰)، درﺧﻮدﻣﺎﻧﺪﮔﻲ (تانگوی، ۲۰۰۰)، اﺧﺘﻼل وﺳﻮاس ﻓﻜﺮی- ﻋﻤﻠﻲ (راچ و گابریل، ۲۰۰۰)، رﻓﺘﺎر ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮاﻧﻪ و ﺑﺰﻫﻜﺎراﻧﻪ (گلدبرگ، هارو و وایتساید، ۲۰۰۰) و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺗﻤﺎﻣﻲﻧﺎﺗﻮاﻧﻲﻫﺎی ﻳﺎدﮔﻴﺮی (دنکلا، ۱۹۹۶) ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ (نقل از آلوی و همکاران، ۲۰۱۳).

اﺧﺘﻼل دوﻗﻄﺒﻲ ﻧﻴﺰ از اﻳﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻣﺴﺘﺜﻨﺎ ﻧﻴﺴﺖ و در ﭼﻨﺪ دﻫﻪ اﺧﻴﺮ در زﻣﻴﻨﻪ ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎی اﺟﺮاﻳﻲ، ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﺑﺴﻴﺎری ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ. ﻣﻔﻬﻮم ﻛﺎرﻛﺮد اﺟﺮاﻳﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺳﺎزه ﻧﻈﺮی ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﺳﺖ، ﺑﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﻣﻐﺰی (ﺑﻪوﻳﮋهﻧﻮاﺣﻲ ﭘﻴﺸﺎﻧﻲو ﭘﻴﺶﭘﻴﺸﺎﻧﻲ) و ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎی روانشﻨﺎﺧﺘﻲ از ﻗﺒﻴﻞﺣﻞﻣﺴﺄﻟﻪ، ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﺰاﻋﻲ و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ، ﺣﻠﻘﻪ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪی ﺑﻪ وﺟﻮد آورد و از اﻳﻦ راه ﺑﻪ درک ﺑﻬﺘﺮ آﺳﻴﺐﺷﻨﺎﺳﻲ رواﻧﻲ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ، ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎی اﺟﺮاﻳﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﻲاﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﻃﺮاﺣﻲ، ﺷﺮوع وﺗﻮاﻟﻲ رﻓﺘﺎر ﭘﻴﭽﻴﺪه ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﻫﺪف و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ (باقری، ۲۰۱۳). ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻼﺳﻴﻚ آﺳﻴﺐﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ، ﮔﺬرا و ﻣﻮﻗﺘﻲ، درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ دورهﻫﺎی ﻋﺎﻃﻔﻲ ﻣﺤﺪود ﺷﺪه اﻧﺪ وﻟﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﺪﻳﺪ ﺗﺪاوم ﻧﺎﻛﺎرآﻣﺪی ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ در ﻃﻲ ﺧﻠﻖ ﻣﺘﻌﺎدل را ﻧﻴﺰ ﻣﻄﺮح ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ (شرتلن و همکاران، ۲۰۱۴).

در ﻳﻚ ﻓﺮاﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻋﺼﺐﺷﻨﺎﺧﺘﻲ اﻳﻦﻧ ﺘﻴﺠﻪ بدست آمد ﻛﻪ اﻳﻦ اﺧﺘﻼل در وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺘﻌﺎدل ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﻛﻠﻲ آﺳﻴﺐ ﻋﺼﺐ روانﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺣﺎﻓﻈﻪ و ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﻛﻼﻣﻲ آﺳﻴﺐدﻳﺪه ﻣﺸﺨﺺﻣﻲﺷﻮد. ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎی آﻧﺎن ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻃﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺣﺎدﺑﻴﻤﺎری، ﺑﺮﺧﻲ از اﻳﻦ ﻧﻘﺎﻳﺺ در ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﻤﺎیﺑﺎﻟﻴﻨﻲ بدﺗﺮی دارﻧﺪ (کوتز و گراتی، ۲۰۱۲).

در یک مطالعه، با اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻘﻴﺎسﻋﺼﺐﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺑﻪﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ۲۶ ﺑﻴﻤﺎر دوﻗﻄﺒﻲ (در اوﻟﻴﻦ دوره ﺑﺴﺘﺮی) و ۲۰ آزﻣﻮدﻧﻲ ﺳﺎﻟﻢ ﭘﺮداﺧﺘﻪ شد و ﻧﻘﺎﻳﺺ بیشتری را در اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎران نشان داد. ﻧﺘﻴﺠﻪ در این پژوهش چنین نتیجه گرفته شد که ﻧﻘﺎﻳﺺﻋﺼﺐ-روانﺷﻨﺎﺧﺘﻲ در اواﻳﻞ دورهﺑﻴﻤﺎری دﻳﺪه ﻣﻲﺷﻮد و ﺑﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮات ﻣﺘﻌﺪد و ﻃﻮﻻﻧﻲﻣﺪت دورهﻫﺎ ﺗﻘﺪم دارد (گروبر و همکاران، ۲۰۰۸). ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻴﻤﺎران دوﻗﻄﺒﻲ دورهﻧﺨﺴﺖ و ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺰﻣﻦ ﺷﺎﻳﺎن ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ. ﺑﻪاﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﺮﻳﻤﻲ، ﻛﺎﻓﻲ و ﻓﺮﻫﻲ (۱۳۸۹)، ﻋﻤﻠﻜﺮد دو ﮔﺮوه ازﺑﻴﻤﺎران دوﻗﻄﺒﻲ (دوره ﻧﺨﺴﺖ و ﻣﺰﻣﻦ) ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺑﻴﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮد دو ﮔﺮوه، ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲداری ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ.Weickert

Landon & Oggel

Tanguay

Rauch &Grabiel

Goldberg, Harrow & Whiteside

Denckla

Schretlen

Kurtz & Gerraty

Gruber

مشاهده پیش فاکتور ، پرداخت و دانلود

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *